ALGEMENE VOORWAARDEN Gebruiksvoorwaarden

 • 1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
 • 2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
 • 3. Privacy beleid
 • 4. Disclaimers
 • 5. Registratie
 • 6. Deelnemer
 • 7. Beperking van aansprakelijkheid
 • 8. Inhoud van derde/Software
 • 9. Auteursrechten en handelsmerken
 • 10. Schadeloosstelling en Vrijwaring
 • 11. Stilleggen van de website
 • 12. Geschillenbeslechting
 • 13. Scheidbaarheid bepalingen
 • 14. Geen afstand van recht
 • 15. Kopteksten

 

Deze website wordt u aangeboden door Look en Listen.

De volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Website. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op: • specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze Website (de "Inhoud"); • en specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Website ("Gebruikers Inhoud"); • en transacties verricht via deze Website. Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Website aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Website. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Website NIET te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Look en Listen worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing. Door de Website na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Look en Listen behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Website of wijzigingen en updates met betrekking tot de Website of de Inhoud van de Website te maken. Look en Listen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacy beleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy beleid en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacy beleid zoals gepubliceerd op deze Website.

4. Disclaimers

Alle informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, beelden, afbeeldingen, links en andere materialen) op de website is beschikbaar zoals zij is en zoals zij beschikbaar is. Look en Listen en gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers sluiten hierbij uitdrukkelijk uitalle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of aan de werking van de website, de inhoud of gebruiker inhoud, voor zover dat wettelijk is toegestaan. Noch Look en Listen, noch gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers geven garanties of verklaringen dat: • de Website aan uw vereisten voldoet; • de Website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; • of het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de Website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze Website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet. De Website is een openbare website, daardoor geniet uw Gebruikers Inhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier geen vertrouwelijke informatie. Look en Listen en gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “ hosting services” en garanderen niet dat de Website of de diensten die deze Website beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door Look en Listen vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze Website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

5. Registratie

Toegang tot bepaalde gebieden van de Website en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de Website kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis. Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam of "titel” en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. Look en Listen stuurt u een bevestigings e-mail met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden, functies of kenmerken waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. U zult uw registratie tijdig bijwerken opdat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. Look en Listen behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam of de door u ingediende inhoud aan de Website te verwijderen of uw inschrijving te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die, naar onze enige discretie, onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag, passiviteit, of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons per e-mail: klik hier. We kunnen naar eigen goeddunken, registratie van een specifieke e-mail service of ISP beletten.

6. Deelnemer

Door het inzenden van Gebruikers Inhoud op de Website, stemt u ermee in dat het materiaal juist, constructief en relevant is en geen elementen bevat die onwettelijk zouden kunnen zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot elementen die (1) lasterlijk of schadelijk zijn voor een andere persoon of entiteit;(2) schade kunnen toebrengen aan personen of eigendommen of anderszins belastend of intimiderend zijn voor een persoon of organisatie;(3) de wettelijke rechten van een persoon kunnen schenden (met inbegrip van het recht op privacy of publiciteit); (4) pornografisch, onzedelijk, godslasterlijk, grof, onfatsoenlijk of bedreigend zijn; (5) op culturele, etnische of andere gronden verwerpelijk zijn; of (6) een illegale activiteit suggereren of stimuleren. Voordat u enig materiaal inzendt, zult u alle redelijke inspanningen verrichten om virussen of andere besmettelijke of destructieve kenmerken op te sporen en te verwijderen. U mag ook geen kettingbrieven, piramide stelsels, enquêtes en sollicitaties inzenden via de Website. U mag ook geen kopteksten (“headers”) namaken of identificaties of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van enige Inhoud en/of Gebruikers Inhoud die via onze Website is doorgegeven te achterhalen of uw aanwezigheid op de Website manipuleren. U mag zich niet inmengen met of verstoring veroorzaken op onze sites, servers of netwerken of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur vormen. U bevestigt, verklaart en garandeert dat de Gebruikers Inhoud ingezonden via de Website geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander, zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk of een octrooi, of enige geheimhoudingsplicht. U erkent en stemt ermee in dat al uw ideeën, inzendingen, opmerkingen of andere Gebruikers Inhoud die u inzendt via de Website die geen bescherming van intellectuele eigendom geniet zonder vergoeding of toerekening kan worden gebruikt door andere deelnemers. U verleent hierbij aan Look en Listen, en partners een wereldwijde, onherroepelijke, royalty-vrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikers Inhoud die u inzendt op deze Website of enige andere website of in andere Look en Listen marketing of public relatie materialen, te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te verspreiden en te publiceren in alle mogelijke media. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikers Inhoud en de gevolgen van het inzenden en/of de publicatie ervan. Look en Listen kan, maar is niet verplicht, voor en/of na de inzending de Gebruikers Inhoud te controleren en monitoren. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle Gebruikers Inhoud te controleren en te monitoren. Look en Listen en gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers aanvaardt geen verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of de geldigheid van Gebruikers Inhoud welke door derden op de Website is geplaatst. Look en Listen bevestigt geen enkele Gebruikers Inhoud of opinie, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt en Look en Listen wijst aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid in verband met Gebruikers Inhoud. Look en Listen heeft het exclusieve recht en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, berichten of een andere Gebruikers Inhoud die aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te bewerken en/of te verwijderen. Elke gebruiker die van mening is dat Gebruikers Inhoud verwerpelijk of ongepast is, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met Look en Listen per e-mail. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal Look en Listen binnen een redelijke termijn zich inspannen om maatregelen te treffen welke zij nodig acht. Aangezien dit een handmatig proces is, is het mogelijk dat een dergelijk Gebruikers Inhoud niet onmiddellijk kan worden bewerkt of verwijderd.

7. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL LOOK EN LISTEN OF EEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD, ZELFS WANNEER PHILIPS IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN LOOK EN LISTEN.

8. Inhoud afkomstig van een derde/Software

Look en Listen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de Website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de Website of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de Website naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de Website is gekoppeld en Look en Listen aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze Website is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren. GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. LOOK EN LISTEN NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

9. Auteursrecht en handelsmerken

Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud verstrekt door Look en Listen en / of partners, de software voor het beheren en publiceren van de Website, het opstellen van de gegevens op de Website en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze Website, zijn alle eigendom van Look en Listen en / of haar partners of licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden. De door Look en Listen vertegenwoordigde merken zijn geregistreerd handelsmerken. Look en Listen en alle andere geregistreerde handelsmerken vertegenwoordigd door Look en Listen zijn belangrijke activa van de onderneming. Correct gebruik van deze handelsmerken is belangrijk en u dient de instructies te volgen van Look en Listen, haar partners en leveranciers wanneer u refereert aan de producten en diensten van ons bedrijf. Het gebruik en de registratie van de naam Look en Listen is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de Look en Listen naam of een naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de Look en Listen naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van Look en Listen deel uitmaakt.

10. Schadeloosstelling en Vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat Look en Listen, gelieerde bedrijven, partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere Gebruikers Inhoud die u op de Website plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere Gebruikers Inhoud die door u is geplaatst, behoudt Look en Listen zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie die Look en Listen over u kan hebben vrij te geven. Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u Look en Listen, gelieerde bedrijven, partners en leveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.

11. Stilleggen van de Site

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van Inhoud en / of Gebruiker Inhoud die door u is geplaatst op de Website.

12. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. U gaat hiermee akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregel die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlands recht, ervan uitgaand dat u dergelijke geschillen, claims of andere maatregelen uitsluitend indient bij een Nederlandse rechtbank.

13. Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

14. Geen afstand van recht

Indien Look en Listen nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door Look en Listen, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van Look en Listen zal worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Look en Listen heeft juridisch gevolg.

15. Kopteksten

De kopteksten boven de afdelingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en dienen niet als een deel daarvan noch zullen zij op enigerlei wijze invloed hebben op de betekenis of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden.

Dank u voor uw bezoek aan onze Website.